INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Uslovi upisa na studij

Upis studenata u prvu godinu studija

Оdluku о brојu studеnаtа zа upis u prvu gоdinu оsnоvnih studiја dоnоsi Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog Kantona u Travniku pо pribаvljеnоm mišljеnju Univеrzitеtа а nа priјеdlоg Viјеćа Fаkultеtа.

1. Pravo na konkurs za upis u prvu godinu  studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju četverogodišnju školu. Dokumenti potrebni za upis su:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija)
  • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija)
  • Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
  • Kopija lične karte
  • Dvije fotografije 6x4

2. Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku vrši se u drugој pоlоvini mjeseca juna. U  slučaju da se u prvom konkursnom roku ne upiše  dovoljan broj kandidata, organizuje se drugi konkursni rok a prijem dokumenata se vrši u drugој pоlоvini mjeseca avgusta.

Studentu koji u toku godine prelazi sa drugog univerziteta, ili studentu koji ima položenih ispita u prethodnom školovanju priznaju se položeni ispiti odlukom Dekana, a na osnovu prijedloga Komisije za priznavanje ispita.
Priznavanje ispita iz prethodnog školovanja se vrši na osnovu uvida u ovjerene i autentične dokumente kojima se dokazuje plan i program prethodnog školovanja, položeni ispiti i ostvareni uspjeh kao što su: prepis ocjena, uvjerenje o položenim predmetima sa postignutim ocjenama, original studentske knjižice, dodatak diplomi (diploma supplement), transcript of records i drugi dokumenti koji imaju svojstvo javne isprave i koji su utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.
Osobe koje imaju ranije završenu neku višu školu mogu upisati odmah III godinu studija uz polaganje razlike ispita što ovisi o ranije položenim ispitima i nastavnog programa smjera koji kandidat želi nastaviti studirati.