INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu izvodi se nastava po modelu 4+1+3, što znači četiri godine dodiplomskog studija, jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (4+1+3) su:

 • Opće pravo
 • Javna uprava

Studijski programi na II ciklusu ( 4+1+3) su:

 • Građansko pravo
 • Historija države i prava
 • Krivično pravo
 • Državno i međunarodno javno pravo
 • Privredno pravo
 • Javna uprava

Studijski programi na III ciklusu (4+1+3) su:

 • Građanskopravni
 • Historijskopravni
 • Krivičnopravni
 • Međunarodno i javno pravo
 • Privrednopravi
 • Evropsko pravo

Kompetencije

Cilj Pravnog fakulteta je upoznati studente sa prošlim i sadašnjim pravnim sistemom i njihovim nedostacima. Fakultet će obrazovati stručnjake koji će biti sposobni riješiti nebrojena pitanja iz privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju problemi različitog stepena složenosti. Završavanjem Pravnog fakulteta studenti će postati odgovorni profesionalci, lideri u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu. Studenti će biti sposobni da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu u cijeloj BiH.

   I ciklus:
   • Bakalaureat/bachelor prava sa naznakom 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

 

   II ciklus:
   • Magistar prava sa naznakom studijskog programa

 

  III ciklus:
  • Doktor pravnih nauka sa naznakom studijskog programa